Back

ⓘ Životna sredina - Prirodni okoliš, Hemija životne sredine, Agencija za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Država, Okruženje, Ekologija, Punjiva baterija ..
                                               

Prirodni okoliš

Prirodni okoliš ili životna sredina je skup svih živih bića i nežive prirode, koji se prirodno pojavljuju na nekom prirodnom staništu. U suprotnosti je s izgrađenim okolišem. Tokom svojih aktivnosti, koje mogu biti urbanizacija ili eksploatacija, čovjek mijenja prirodni okoliš i to često tako da ga narušava. Izgradnjom hidrocentrala i akumulacija, sječom šuma, eksploatacijom mineralnih sirovina, stvaranjem deponija, emisijom plinova, nuklearnim probama i dr. čovjek utječe na promjenu čitavih područja. Kao rezultat čovjekovih aktivnosti dolazi do promjena ili narušavanja ekosustava i klimat ...

                                               

Hemija životne sredine

Hemija životne sredine je naučno polje koje se bavi izučavanjem hemijskih i biohemijskih fenomena koji se javljaju u prirodi. Za razliku od nje, zelena hemija se prvenstveno bavi redukovanjen potencijalnog zagađenja. Hemija životne sredine se može definisati kao studija izvora, reakcija, transporta, efekata, i sudbine hemijskih jedinjenja u vazdušnom, zemljišnom, i vodenom okruženju; kao i uticaja ljudske aktivnosti na njih. Ona je interdisciplinarna nauka koja obuhvata atmosfersku, akvatičnu i zemljišnu hemiju, koja je u velikoj meri zavisna od analitičke hemije i srodna sa drugim naukama ...

                                               

Agencija za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Država

Agencija za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Država je agencija federalne vlade SAD, koja je formirana s ciljem zaštite ljudskog zdravlja i životne sredine putem donošenja i sprovođenja regulacija baziranih na zakonima koje je odobrio američki kongres. Osnivanje EPA je predložio predsednik Richard Nixon i počela je sa radom 2. decembra, 1970. nakon usvanja predloga u parlamentu i senatu. Agenciju predvodi njen administrator, koga imenuje presednik i odobrava kongres. Trenutni administrator je Gina McCarthy. EPA nije kabinetski departman, mada se administratoru normalno daje kabinetski rang.

                                               

Okruženje

Okruženje je kompleks spoljašnjih faktora koji deluju na sistem i određuju njegov kurs i oblik postojanja. Na okruženje može da se posmatra kao veliki skup u kojem je dati sistem podskup. Okruženje može da ima jedan ili više parametara, fizičkog ili drugog oblika. Uopšteno govoreći, okruženje ili životna sredina nekog objekta ili delovanjem na isti se sastoji od supstanci, okolnosti, objekata, ili uslova kojima se okružen ili u kojem deluje. Bilo koja od ove dve reči može biti upotrebljivana sa specijalnim značenjem u različitim kontekstima:

                                               

Ekologija

Ekologija je nauka o životnoj sredini. Ime nauke potiče od grčkih reči oikos - dom, domaćinstvo i logos - nauka, izučavanje. Termin ekologija prvi put je upotrebio nemački biolog Ernest Hekel 1866. godine. U laičkoj javnosti se ovaj termin često koristi kao sinonim za pojam zaštite životne sredine, što nije ispravno jer je zaštita životne sredine samo jedna od oblasti kojima se bavi ekologija. U suštini, ekologija je naučna disciplina koja proučava raspored i rasprostranjenost živih organizama i biološke interakcije između organizama i njihovog okruženja. Okruženje životna sredina organiza ...

                                               

Punjiva baterija

Punjiva baterija, sekundarna ćelija ili arhaično akumulator, je vrsta električne baterije koja se može prazniti i puniti više puta, za razliku od jednokratne ili primarne baterije, koja u potpunosti isporuči napon i baca se nakon upotrebe. Punjiva baterija je sposobna da vrši dvostruko pretvaranje energije. Moguće je pretvarati električnu energiju u hemijsku, što se smatra punjenjem, jer se tada vrši uvećanje potencijalne energije akumulatora. Međutim, moguće je vršiti i pretvaranje hemijske energije u električnu, kao i kod svake baterije, priključenjem električnog potrošača na polove, kad ...