Back

ⓘ Matematika - Matematika, Islamska matematika, Diskretna matematika, Grčka matematika, Primenjena matematika, Filozofija matematike, Sekans ..
                                               

Matematika

Matematika, nauka koja izučava aksiomatski definisane apstraktne strukture koristeći logiku. Izučavane strukture najčešće potiču iz drugih prirodnih nauka, najčešće fizike, ali neke od struktura su definisane i izučavane radi internih razloga. Istorijski, matematika se razvila iz potrebe da se obavljaju proračuni u trgovini, vrše mjerenja zemljišta i predviđaju astronomski događaji, i ove tri primjene se mogu dovesti u vezu sa grubom podjelom matematike u izučavanje strukture, prostora i izmjena. Izučavanje strukture počinje sa brojevima, u početku sa prirodnim brojevima i cijelim brojevim ...

                                               

Islamska matematika

Islamska matematika ili, rjeđe, arapska matematika, je izraz koji se koristi za matematiku koja se razvila, odnosno bila karakterističan za islamski svijet u srednjem vijeku ili tzv. Zlatnom dobu islama. Tradicionalno se pod time podrazumijevaju svi matematički radovi i dostignuća u periodu od 622. do 1600. na područjima koja su bila pod vlašću Kalifata ili raznih muslimanskih država, odnosno čiji su autori koristili arapski jezik kao svoju lingua francu. Iako mnoga matematička djela iz tog perioda nisu dovoljno poznata, arapskim i islamskim učenjacima se pripisuju brojna značajna dostignu ...

                                               

Diskretna matematika

Diskretna matematika, još zvana i finitna matematika ili decizijska matematika, je proučavanje matematičkih struktura koje su fundamentalno diskretne, u smislu da ne podržavaju ili zahtijevaju notaciju kontinuiranosti. Većina, ako ne i svi, objekata proučavanih u finitnoj matematici su prebrojivi skupovi, kao što su cijeli brojevi, konačni grafovi i formalni jezici. Diskretna je matematika postala popularna u nedavnim desetljećima zbog svoje primjene u računarstvu. Koncepti i notacije iz diskretne matematike su korisne za proučavanje ili opis objekata ili problema u računalnim algoritmima ...

                                               

Grčka matematika

Grčka matematika je izraz kojim se opisuje matematika temeljena na grčkim tekstovima i razvijena od 7. vijeka pne. do 4. vijeka n.e. duž istočnih obala Mediterana. Grčki matematičari su živjeli u različitim gradovima duž cijelog Istočnog Mediterana, od Italije od Sjeverne Afrike, ali ih je ujedinjavala zajednička kultura i jezik. Grčka matematika u periodu iza Aleksandra Velikog se ponekad naziva helenistička matematika. Izraz "matematika" potiče od starogrčke riječi μάθημα, što znači "predmet upura". Proučavanje matematike radi samog proučavanja te korištenje uopćenih matematičkih teorija ...

                                               

Primenjena matematika

historijski, matematika je bila najvažnija u prirodnim naukama i inženjerstvu. Međutim, nakon Drugog svjetskog rata, oblasti van fizikalnih nauka izrodile su nove oblasti matematike, kao što je teorija igara, koja je izrasla iz ekonomski razmatranja, ili neuronska mreža, koja je iznikla iz proučavanja mozga u neurologiji, ili bioinformatika, zbog važnosti analiziranja velike količine podataka u biologiji. Pojavom računara stvorene su nove aplikacije, za proučavanje i upotrebu samoih novih računarskih tehnologija, kao i korištenje računara za proučavanja problema koji su se pojavili u ostal ...

                                               

Filozofija matematike

Filozofija matematike je grana filozofije koja proučava pretpostavke, osnove i implikacije matematike. Njen cilj je da se razumeju priroda i metode matematike, i spozna mesto matematike u životima ljudi. Logička i strukturalna priroda matematike sama po sebi čini ovu studiju širokom i jedinstvenom među njenim filozofskim pandanima.

Sekans
                                               

Sekans

Sekans ugla je trigonometrijska funkcija oblika y = sc ⁡ a = 1 cos ⁡ a, {\displaystyle y=\operatorname {sc} a={\frac {1}{\cos a}},}. Grafik ove funkcije predstavlja periodična kriva s periodom P = 2 π {\displaystyle P=2\pi } i asimptotama x = k + 1 2 π, | y | ≥ 1. {\displaystyle x=\leftk+{\frac {1}{2}}\right\pi,\;|y|\geq 1.}. Ima maximum u tačkama,} i minimume u 2 k π, + 1. {\displaystyle 2k\pi,+1.}