Back

ⓘ IUPAC nomenklatura je sistem za imenovanje hemijskih jedinjenja i uopšte opisivanje hemijske nauke. Razvijen je i ažurira se pod okriljem Međunarodne unije za č ..
                                               

Preferentno IUPAC ime

U hemijskoj nomenklaturi, preferentno IUPAC ime je jedinstveno ime, dato hemijskoj supstanci i preferentno među mogućim imenima definisanim na bazi IUPAC nomenklature. "Preferentna IUPAC nomenklatura" pruža grupu pravila za izbor imena u situacijama gde je važno da se koristi jedistveno ime. Ona je namenjena za upotrebu u pravnim i regulatornim situacijama. Trenutno su preferentna IUPAC imena napisana samo za deo organskih jedinjenja. Pravila za ostala organska i neorganska jedinjenja su još uvek u razvoju. "Preferentna imena u nomenklaturi organskih jedinjenja" Nacrt od 7. oktobra 2004. z ...

                                               

Acil

Acil, acilna grupa, je funkcionalna grupa koja nastaje uklanjanjem jedne ili više hidroksilnih grupa sa oksokiselina. U organskoj hemiji, acilna grupa je obično izvedena iz karboksilne kiseline. Njena formula je RCO-, gde R označava alkil grupu koja je vezana za CO grupu jednostrukom vezom. Mada se ovaj termin skoro uvek primenjuje na organska jedinjenja, acilne grupe mogu u principu biti derivati drugih tipova kiselina kao što su sulfonske kiseline i fosfonati.

                                               

Hanč-Vidmanova nomenklatura

Hanč-Vidmanova nomenklatura (prošireni Hanč-Vidmanov sistem | je tip sistematske hemijske nomenklature koja se koristi za imenovanje heterocikličnih nerazgranatih struktura koje imaju do deset članova prstena. Neka od uobičajenih heterocikličnih jedinjenja su zadržala imena koja ne slede Hanč-Vidmanov šablon. Hanč-Vidmanova nomenklatura je nazvana po nemačkom hemičaru Arturu Hanču i švedskom hemičaru Oskaru Vidmanu, koji su nezavisno predložili slične metode za sistematsko imenovanje heterocikličnih jedinjenja 1887 i 1888 godine respektivno. Njom se formira osnova mnogih uobičajenih hemijs ...

                                               

Izocijanid

Izocijanid je organsko jedinjenje sa funkcionalnom grupom -N≡C. On je izomer cijanida. Organski fragment je vezan za izocijanidnu grupu preko atoma azota.

                                               

Fero

Fero u hemiji označava dvovalentno jedinjenje gvožđa, dok naziv feri označava trivalentno jedinjenje gvožđa. Ovaj oblik imenovanja jedinjenja je sve manje zastupljen, pošto imena po IUPAC nomenklaturi sadrže oksidaciono stanje napisano rimskim ciframa unutar zagrada, na primer gvožđe oksid za fero oksid. Izvan hemije, fero je pridev koji se koristi za indiciranje prisustva gvožđa. Reč je izvedena iz latinske reči ferrum gvožđe. Fero metali obuhvataju čelik i sirovo gvožđe sa sadržajem ugljenika od nekoliko procenata i legure gvožđa sa drugim metalima kao što je nerđajući čelik.

                                               

Izomeri

Izomeri su molekule istog atomskog sastava, ali različitog rasporeda atoma u trodimenzionalnom prostoru, koje imaju jednaku molekulsku masu i jednake kemijske bruto formule. Ime dolazi od grčkih riječi isos i meros koje znače isti i dio. Ovisno o vrsti izomera, zbog utjecaja strukture molekula, neki pokazuju slična kemijska i fizikalna svojstva, dok pojedini izomeri pokazuju vrlo različita kemijska i fizikalna svojstva. Izomeri su podijeljeni u dvije osnovne skupine: konstitucijski ili strukturni stereoizomeri.

                                     

ⓘ IUPAC nomenklatura

IUPAC nomenklatura je sistem za imenovanje hemijskih jedinjenja i uopšte opisivanje hemijske nauke. Razvijen je i ažurira se pod okriljem Međunarodne unije za čistu i primenjenu hemiju.

                                     

1. Podela

IUPAC nomenklatura je podeljena po knjigama zavisnosti od oblasti koju pokriva:

 • Narandžasta knjiga – analitička nomenklatura
 • Zlatna knjiga – hemijska terminologija
 • Ljubičasta knjiga – nomenklatura makromolekula
 • Srebrna knjiga – terminologija i nomenklatura kliničke laboratorijske prakse
 • Crvena knjiga – neorganska hemija
 • Opšte – "Principi hemijske nomenklature"
 • Plava knjiga – organska hemija
 • Bela knjiga – biohemijska nomenklatura
 • Zelena knjiga – fizička hemija
                                     
 • IUPAC nomenklatura organskih jedinjenja predstavlja jedan od sistema za imenovanje organskih jedinjenja, i deo je opštije IUPAC nomenklature Propisuje
 • preferentno među mogućim imenima definisanim na bazi IUPAC nomenklature Preferentna IUPAC nomenklatura pruža grupu pravila za izbor imena u situacijama
 • namijenjeni članak. Nomenklatura se odnosi na način davanja jedinstvenih imena. Može biti: IUPAC nomenklatura - relevantna nomenklatura u hemiji, daje standarde
 • najpriznatiji na polju postavljanja standarda u imenovanju jedinjenja IUPAC nomenklatura Ideja o potrebi saradnje među hemičarima sveta kao i usvajanja zajedničkih
 • aktivnosti i predavanja. IUBMB Mission Statement Nomenklatura Klasifikacija enzima IUPAC nomenklatura organske hemije Recommendations on Biochemical &
 • Applications 8th izd. Prentice - Hall. OCLC 46872308. ISBN 0 - 13 - 198825 - 5. Empirijska formula Strukturna formula Periodni sistem elemenata IUPAC nomenklatura
 • transliteraciju i u farmaciji ima ulogu sličnu onoj koju IUPAC nomenklatura ima u hemiji, ali su IUPAC nazivi zbog svoje dužine nepraktični za lekovite supstance
 • alkil grupe izvedene iz alkana. IUPAC nomenklatura se proporučuje, ali je retko korišćena. Acilacija Funkcionalna grupa IUPAC Gold Book - acyl groups Compendium
 • indiga i talijuma tala na listu heteroatoma za koje se Hanč Vidmanova nomenklatura koristi, kao i uklanjanje žive. Hanč - Vidmanova nomenklatura IUPAC

Users also searched:

...