Back

ⓘ Društvene institucije ..
                                               

Insignija

Insignija su vanjske oznake društvenog položaja, zanimanja ili ugleda neke ličnosti. Najbolji primjer za to su Kruna i žezlo - simboli monarhove vlasti ili uniforme i oznake činova u vojci, policiji i sličnim organizacijama. Odjeća i kojekakvi predmeti palij, prsten su znakovi položaja u Hijerarhiji vjerskih organizacija. Čak i boja može označavati viši položaj kao tamnocrvena grimizna - kardinala u Katoličkoj crkvi ili vrlo skupa - purpurna koja je za Rimskog Carstva bila boja rimskih careva. Insignije imaju i države, gradovi, klubovi i organizacije.

                                               

Institucija

Institucija je socijalna ustanova koja predstavlja sistem međusobno povezanih normi, čija je glavna funkcija zadovoljavanje bitnih ljudskih potreba na društveno regulisan način. Prema sadržini, institucije mogu biti: pravne, socijalne, ekonomske, političke, kulturne, religijske, naučne, obrazovne. Institucije su temelj kulture, civilizacije i zaloga njihove stabilnosti i kontinuiteta. Institucionalizacija je uključivanje u strukturiran i često veoma formalizovan sistem. Pojam se često odnosi na smeštaj u institucije socijalne ili zdravstvene zaštite. Od 50-ih godina 20. veka, kada su mnoge ...

                                               

Konferencija

Konferencija je sastanak dviju ili više ličnosti radi rasprave o pitanjima od zajedničkog interesa. To je prvenstveno naziv za savjetovanje, sastanak stručnjaka, naučnika, političara, diplomata., pa tako postoje razne konferencije, od naučnih, mirovnih do onih političkih partija. U javnosti su najpoznatije Pres-konferencije, na kojoj neka javna ličnost iznosi svoje stavove o nekom pitanju i odgovara na pitanja novinara. U međunarodnom javnom pravu konferencijama se nazivaju službeni pregovori između delegacija dvije ili više država radi rješavanja međudržavnih odnosa i sporova te sklapanja ...

                                               

Kongres

Kongres je prvenstveno naziv za službeni skup, sastanak, skupštinu velikoga broja predstavnika neke struke, pokreta ili političke partije, pa tako oni mogu biti umjetnički, naučni ili politički. Na kongresima se raspravljanja o stručnih temama i problemima i donose odluke. Kongresi mogu biti internacionalni, nacionalni ili lokalni, a održavaju se u određenim vremenskim intervalima. Kongres je i ime za zasjedanje predstavnika različitih država na kom se rješavaju važna međunarodna pitanja, takvi su bili Bečki kongres 1814 15. i Berlinski kongres iz 1878. U Sjedinjenim Američkim Državama i j ...

                                               

Konstituanta

Ustavotvorna skupština, ustavotvorna konvencija ili konstituanta je naziv za skupštinu, odnosno odgovarajuće predstavničko tijelo ili organ koji je sazvan ili sastavljen isključivo u svrhu donošenja ustava neke države. Takvo se tijelo osniva radi toga što se ustav smatra temeljnim pravnim dokumentom neke države čije značenje nadilazi sve druge zakone, te se njegovo stvaranje ne može povjeriti redovnim zakonodavnim organima. U većini slučajeva, konstituante se sazivaju iz praktičnih razloga, odnosno u slučajevima kada je država tek osnovana, stekla nezavisnost ili prošla kroz revoluciju ili ...

                                               

Sirotište

Prva sirotišta osnivale su crkve već od 4. vijeka. Tokom srednjeg vijeka ta briga prešla je u ruke samostane. Crkva i njene bratovštine borile su se protiv prakse napuštanja neželjene djece, pa su porastom gradova u 15. vijeku počeli osnivati i prve specijalizirane ustanove za zbrinjavanje takve djece kao što je bila firentinska Ospedale degli Innocenti. Nakon procesa sekularizacije crkvenih institucija, vezanih sa procesom širenja autonomije gradova, od kraja 18. vijeka sirotišta polako prelaze u nadležnost gradova i država, ali i postaju predmet slobodnog poduzetništva. Najnoviji trend p ...

                                               

Skupština

Za ostala značenja, v. Skupština razvrstavanje. Skupština je izraz koji se u najširem smislu koristi za okupljanje ljudi ili predstavnika određenih društvenih grupa i organizacija radi obavještavanja, raspravljanja i odlučivanja o određenim pitanjima. U užem smislu se pod time može podrazumijevati i organ/institucija koga čine njegovi članovi, odnosno mjesto okupljanja. Postoje različite vrste skupština - od skupština trgovačkih društava, udruženja građana, političkih stranaka, preko skupština koje okupljaju sve građane i stanovnike nekog mjesta, do skupština koje predstavljaju organe vlas ...

                                     

ⓘ Društvene institucije

 • funkcija zadovoljavanje bitnih ljudskih potreba na društveno regulisan način. Prema sadržini, institucije mogu biti: pravne, socijalne, ekonomske, političke
 • Društvene znanosti čine akademske discipline koje se bave proučavanjem društvenog života grupa ljudi i pojedinaca, a uključuju antropologiju, komunikologiju
 • U skladu sa tim, politolozi Politički naučnici proučavaju i društvene institucije poput korporacija, sindikata, crkve, i drugih organizacija čija
 • teoretičara društvenog ugovara Lockea, Rousseaua i Kanta, Rawls smatra da su načela pravednosti pomoću kojih se trebaju urediti temeljne društvene institucije ona
 • Sommers nastojanje rodnog feminizma da potpuno ukloni rodne uloge i društvene institucije koje navodno održavaju patrijarhat smatra ginocentrizmom i mizandrijom
 • raspored kasnijeg dela kopirani iz Gajevih Institucija a mnogobrojni su odlomci od reči do reči isti. Gajeve institucije su podeljene u četiri knjige koje je
 • kroz zajedničke institucije koje vrše određene državne funkcije. S obzirom na karakter veza, odnosno ovlasti zajedničkih institucija složene države se
 • kulturna i društvena sredina ljudi i njen uticaj na čovekovo ponašanje i mišljenje. Ona posebno proučava kulturne i društvene institucije norme i obrasce
 • ljudskoj historiji, a jedan od primjera kada je predstavljao dio društvene institucije je običaj otomanskih sultana od Mehmeda II do Ahmeda I da na stupanju
 • su formalno nestale društvene razlike na osnovu porijekla, te su ga kao takvo počele koristiti vlasti i druge društvene institucije Ta je praksa, s druge
 • u ustavnopravni poredak ojačana kaznenim mjerama, a sprovode je društvene institucije uključujući i škole. Stvarna segregacija je ona segregacija koju

Users also searched:

...