Back

ⓘ Muzički pojmovi ..
                                               

Abrevijatura (muzika)

Abrevijatura je notna skraćenica koja se upotrebljava u muzici da bi se izbeglo prepisivanje istih nota, iste grupe nota, celih taktova ili ponovno pisanje čitave deonice neke kopozicije koja treba de se ponovi.

                                               

Agogika

Izraz agogika potiče iz grčkog jezika i znači voditi. U muzici se pod agogikom podrazumevaju uputi za intepretaciju jednog muzičkog dela. To su neznatne promene, tj. odstupanja od datog tempa pri izvođenj u muzičkog dela kompozicije. Drugim rečima, vrši se ubrzanje ili usporenje, tj. skraćenje ili produženje nekih nota ili taktova, da bi potom usledio princip nadoknade ili poravnanja - ravnoteže muzičkog sadržaja. Agogičke promene su naznačene u kompozitorskom notnom tekstu agogičkim oznakama i obično usaglašene sa dinamičkim promenama ili ih prate.

                                               

Akcent (muzika)

Reč akcent potiče iz latinskog jezika i znači naglasak. U muzici akcent je pojava koja nastaje kada se neki ton ili akord odsvira glasnije od ostalih. Znak za akcent je sličan velikom položenom latiničnom slovu v > i piše se iznad ili ispod notne glave. Akcent se primenjuje pri fraziranju, muziciranju, izvođaštvu, interpretaciji, agogici, u sinkopi i stilovima u muzici.

                                               

Akord

Akord u glazbi označava tri ili više tonova različite visine koji zvuče istodobno, ili odvojeno ako pritom ostavljaju dojam suzvučnosti. Često se definira jednostavno kao suzvuk triju ili više tonova - što je pomalo preisključivo, jer ne moraju zvučati istovremeno. Ipak, najčešće su to skupine tri tona različite visine koje se tvore dodavanjem terca na toniku. to je jako dosadan pojam koji je jako bitan u muzici

                                               

Ceo stepen

Stepen je razmak između dva susedna tona, dok se razmak od dva susedna polustepena naziva ceo stepen. Osim celog stepena, često je u upotrebi i polustepen. U muzici istočnjačkih naroda i u muzičkim folklorima mnogih naroda nailazimo i na manji razmak izmađu dva susedna tona od polustepena.

                                               

Disonanca

Disonsonanca je sazvučje koje nastaje kada istovremeno zvuče dva ili više tona i kod slušaoca izazivaju utisak neprijatnosti, nesklada i nemira i traže razrešenje, tj. smirenje. Disonantni intervali su: svi prekomerni intervali sve sekunde svi umanjeni intervali sve septime Uho današnjeg čoveka je do te mere postalo imuno na zvučne nesklade i oštrine, da nekadašnje teoretske disonance današnjem čoveku više nisu grube i neprijatne. Suprotno disonanci je konsonanca, koja se doživljava kao prijatno, smireno i ugodno zvučanje za ljudsko uho i ne traži razrešenje.

                                     

ⓘ Muzički pojmovi

  • scensko muzičkih igračkih dela. Komponovanje, aranžiranje složenih igračkih elemenata u jedinstvenu formalno sadržajnu celinu usklađenu sa muzičkom osnovom
Artikulacija (muzika)
                                               

Artikulacija (muzika)

Reč artikulacija potiče iz latinskog jezika i znači jasno, razgovetno. U muzici artikulacija znači načini na koje se izvode tonovi pri pevanju ili sviranju muzičkog instrumenta. Artikulacija u muzici pomaže da se bogatije, jasnije, razgovetnije i preciznije izrazimo.

                                               

Jednostavni taktovi

Jednostavni taktovi su oni taktovi koji imaju naglašen samo jedan taktov deo i jedan ili dva nenaglašena taktova dela. U jednostavne taktove spadaju svi dvodelni i trodelni taktovi. 1. Dvodelni taktovi sadrže dva taktova dela. Prvi je naglašen, drugi - nenaglašen. U dvodelne taktove ubrajamo: 2 1, 2 ili alla breve takt, 2 4, 2 8 i 2 16. 2. Trodelni taktovi sadrže tri taktova dela. Prvi je naglašen, drugi i treći - nenaglašeni. U trodelne taktove ubrajamo: 3 1, 3 2, 3 4, 3 8 i 3 16.

Konsonanca
                                               

Konsonanca

Konsonanca je sazvučje koje nastaje kada istovremeno zvuče dva ili više tona i kod slušaoca izazivaju utisak prijatnosti, sklada i ugode za uho i ne traže razrešenje. Konsonantni intervali dele se na: Savršene konsonance: čista prima, kvarta, kvinta i oktava. Nesavršene konsonance: velika i mala terca i velika i mala seksta. Suprotno konsonanci je disonanca, koja se doživljava kao neprijatno, nesmireno i napeto zvučanje za ljudsko uho i traži razrešenje u konsonancu.

                                               

Pauza (muzika)

Pauza je znak kojim se označava prekid sviranja ili pevanja u kompoziciji. Pauze, kao i note, mogu imati različite vrednosti trajanja. Trajanja pauza određuju: oblici pauza itd. brzina, tj. tempo kojim se izvodi muzika i

Predtakt
                                               

Predtakt

Predtakt u muzici prvi je, nepotpuni takt neke kompozicije. Obično se njegova dopuna nalazi u poslednjem, takođe nepotpunom taktu. Na taj način, prvi nepotpuni i poslednji nepotpuni takt čine jedan potpuni takt, na primer: Ako kompozicija počne nepotpunim taktom, tj. notnom vrednošću koja je manja od vrednosti jedinice brojanja u taktu, onda je to uzmah.

Promena taktova
                                               

Promena taktova

U novijoj ili folklorom inspirisanoj muzici neretko se smenjuju različite vrste taktova, ponekad i u vrlo brzom sledu, tako da je skoro svaki takt drukčiji. To se u notnom tekstu obeležava naznakom nove vrste takta pri svakoj promeni, kao na primer:

                                               

Rečenica (muzika)

Rečenica je muzička misao koja je zaokružena harmonskim završetkom - kadencom. Rečenica koja ima pravilnu konstrukciju i obično ima 4 takta - zove se mala rečenica. Rečenica koja ima pravilnu konstrukciju i obično ima 8 taktova - zove se velika rečenica. Ovo pokazuje da se muzička rečenica sastoji od 2 ili 4 dvotakta.

                                               

Uzmah

Uzmah, uključujući predtakt, notna je vrednost prvog, nepotpunog takta kojim počinje neka kompozicija ili njen odsek. Po trajanju, uzmah je manji od vrednosti jedinice brojanja u taktu, na primer: Za razliku od uzmaha, predtakt je notna vrednost u prvom, nepotpunom taktu neke kompozicije ili njenog odseka, koja je po trajanju jednaka jedinici brojanja u taktu ili je veća od nje.

Users also searched:

...